» Regulamin

Kontakt

  • P.H.U.”AMB” Marcin Sikora, ul. Zgierska 38, Aleksandrów Łódzki
  • E-mail:clean@amb.kylos.pl
  • Telefon607 375 656
  • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Bestsellery

Regulamin

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO 

§ 1 Postanowienia ogólne.
1.       Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się sformułowania:
a)      Regulamin - rozumie się przez to poniższy regulamin ze wszystkimi jego postanowieniami;
b)      Sklep - rozumie się przez to platformę internetową zlokalizowana pod adresem: środkiczystości-amb.pl, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie oraz aplikacje umożliwiające zawieranie przez Klientów ze Sprzedającym umów kupna - sprzedaży uwidocznionych tam Produktów, bez jednoczesnej obecności obu stron umowy;
c)       Sprzedający - rozumie się przez to Marcina Sikora, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą firmy P.H.U. "AMB" Marcin Sikora, w miejscowości Rąbień AB (95 - 070) przy ul. Spacerowej 32, zarejestrowaną przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim - pod numerem 46833, NIP 7321838756, REGON 100179912;
d)      Klient - rozumie się przez to podmiot zawierający ze Sprzedający umowę kupna - sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu. Klientem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną;
e)      Konsument - rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
f)       Produkty - rozumie się przez to wyroby znajdujące się w bieżącej ofercie Sprzedającego, a uwidocznione na stronach internetowych Sklepu;
g)      Zamówienie - rozumie się przez to złożoną przez Klienta, za pośrednictwem strony Sklepu, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie, propozycję zawarcia ze Sprzedającym umowy kupna-sprzedaży Produktów;
2.       Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez Klienta ze Sprzedającym za pośrednictwem e-Sklepu.
3.       Poprzez akceptację Regulaminu Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4.       Dla prawidłowego korzystania z e-Sklepu konieczne są:
a) łącze internetowe;
b)   prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej lub inna zaktualizowana i odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa,
c)   włączona obsługa plików cookies,
d)    system operacyjny Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows Vista lub inny o analogicznej funkcjonalności;
e)    aktywne konto e-mail.
Korzystanie ze Sklepu jest możliwe również za pomocą urządzeń przenośnych, zaopatrzonych w system operacyjny Android, iOS, Windows Phone, Windows lub innych o analogicznej funkcjonalności.
5.       Sprzedający uprzedza, że nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność strony Sklepu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Klienta lub z jego przyłączem do sieci Internet, jak również trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze stroną Sklepu, które leżą po stronie Użytkownika. Sprzedający uprzedza również, że mogą powstać rozbieżności pomiędzy rzeczywistym wyglądem lub cechami Produktów, a ich zdjęciami umieszczonymi na stronach Sklepu, spowodowane ustawieniami lub właściwościami urządzenia za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do e-Sklepu lub używanego przez niego w tym celu oprogramowania, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
6.       We wszystkich sprawach związanych ze składaniem i realizacją Zamówień Klient ma możliwość kontaktowania się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: clean@amb.kylos.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Sklepu pod przyciskiem "kontakt". Żadna z powyższych form kontaktu nie wiąże się z jakimkolwiek wynagrodzeniem lub dodatkowymi opłatami na rzecz Sprzedającego.

§ 2 Asortyment.
1.       Wszystkie oferowane Produkty są oryginalne, fabrycznie nowe i sprzedawane w oryginalnych opakowaniach.
2.       Wszystkie ceny podane na stronach e-Sklepu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów przesłania Produktów do Klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu Produktów, w każdym czasie. Zmiana cen nie ma zastosowania do Zamówień złożonych przed dniem ujawnienia tej zmiany na stronie e-Sklepu.
3.       Prezentowane w e-Sklepie zdjęcia Produktów mają jedynie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.
4.       Prezentowany w e-Sklepie katalog Produktów ma jedynie charakter informacyjny. Zamieszczone na stronach e-Sklepu Produkty z cenami są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
5.       Aby uzyskać informacje o dostępności danego Produktu Klient może przeczytać „Stan magazynowy:” na stronie produktu lub skorzystać z opcji Zapytaj o produkt - przycisku znajdującego się na stronie każdego produktu. Jakiekolwiek inne pytania, wątpliwości czy uwagi Kupujący może zgłosić Sprzedawcy za pomocą formularza kontaktowego „Kontakt”.

§ 3Składanie Zamówień.
1.       Sklep przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
2.       Zamówienia mogą być składane przez Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałej części Europy.
3.       Złożenie zamówienia następuje poprzez dokonanie wymaganych czynności technicznych na stronie e-Sklepu, obejmujących kolejno: umieszczenie Produktów w wirtualnym koszyku, wybór formy płatności, podanie danych teleadresowych lub założenie konta i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem; z chwilą wybrania przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę". W przypadku umieszczenia Produktów w wirtualnym koszyku, a następnie niezłożenia Zamówienia, Produkty będą przechowywane w koszyku do czasu ich usunięcia przez Klienta, nie dłużej jednak niż 14 dni.
4.       Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest prawidłowe i zgodne z rzeczywistością wypełnienie przez Klienta formularza danych teleadresowych oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i oświadczenia o zgodnie na przetwarzanie jego danych dla potrzeb realizacji Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5.       Klient, również bez składania Zamówienia, może dokonać rejestracji konta w Sklepie Internetowym. Rejestracja następuje poprzez wybór odpowiedniej funkcji na stronie Sklepu, a następnie wypełnienie formularza danych teleadresowych oraz złożenie wymaganych oświadczeń; z chwilą wybrania przez Klienta przycisku "utwórz konto". Klient, który dokonał rejestracji może następnie, w każdym czasie, zalogować się do swojego konta w e-Sklepie, dzięki czemu dane podane przy rejestracji zostaną automatycznie wykorzystane przy składaniu przez niego Zamówienia, bez konieczności ponownego uzupełniania formularza i składnia oświadczeń. Rejestracja jest dobrowolna i nie wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem lub jakimikolwiek opłatami na rzecz Sprzedającego.

§ 4 Weryfikacja Zamówień.
1.       Każde złożone Zamówienie podlega następnie rozpatrzeniu przez Sprzedającego, pod kątem kompletności i prawidłowości uzupełnienie przez Klienta formularza danych teleadresowych oraz jego zgodność z Regulaminem.
2.       Pozytywne rozpatrzenie Zamówienia i przyjęcie go do realizacji jest potwierdzane drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Chwilą zawarcia umowy kupna - sprzedaży wybranych przez Klienta Produktów jest chwila otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenia złożenia zamówienia, która zatytułowana zostanie „Nowe zamówienie Nr: ...”. Umowa zawarta wyniku złożenia Zamówienia jest umową zawartą na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
3.       Sprzedający odmówi przyjęcia Zamówienia i zawarcia związanej z tym umowy kupna - sprzedaży, gdy rozpatrzenie Zamówienia ujawni braki lub nieprawidłowości w wypełnieniu formularza danych teleadresowych lub jego inną niezgodność z Regulaminem albo obowiązującymi przepisami.
4.       W przypadku gdy Zamówienie uzyskało pozytywną weryfikacją, jednak nie wszystkie zamówione Produkty są dostępne, Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, wiadomość e-mail z informacją o tym jakie Produkty zostały skompletowane i w Jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe Zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest to w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji Klienta zostanie przesłana mu wiadomość odpowiednio potwierdzająca całkowite anulowanie Zamówienia, bądź potwierdzająca przyjęcie Zamówienia do realizacji w części. W przypadku braku uzyskania od Klienta jakiejkolwiek wiadomości o Jego decyzji, w terminie 7 dni przesłania mu wiadomości zawierającej informację o niedostępności części Produktów, Zamówienie uznaje się za niezłożone i nie będzie realizowane, o czym Klient zostanie powiadomiony.
5.       Na potwierdzenie realizacji Zamówienia i zwarcia związanej z tym umowy kupna - sprzedaży Sprzedający wystawi paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT, które zostaną przesłane wraz z Produktami i stanowią potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży. Paragon lub faktura VAT wystawiane są w momencie skompletowania zamówienia. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie będącego Konsumentem jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

§ 5 Kontakt i Realizacja Zamówień.
1.       Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji Zamówienia Sprzedający przystąpi do jego niezwłocznej realizacji. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Klient może zgłosić chęć zmiany złożonego Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedający może odmówić zmiany złożonego Zamówienia, jeżeli zmiana ta byłaby niemożliwa lub wiązała się z nadmiernymi kosztami, a w takim wypadku Klient może anulować złożone Zamówienie. Klient nie może zmienić złożonego Zamówienia po wysłaniu Produktów przez Sprzedawcę, co nie wyłącza uprawnienia do odstąpienia od umowy.
2.       Sprzedający zobowiązany jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. wysłania kupionych Produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej, przekazaniu ich kurierowi w celu dostarczenia Klientowi albo wydania Produktów Klientowi osobiście, nie później niż w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia. W przypadku przekroczenia tego terminu Klient może odstąpić od umowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu wynikającego z okoliczności, za które odpowiada Klient, w szczególności w przypadku podania błędnych danych adresowych, nieodebrania Produktów, czy braku kontaktu ze strony Klienta.
3.       W celu usprawnienia procesu realizacji Zamówień Klient otrzymywał będzie, wedle potrzeb, następujące wiadomości e-mail:
a)      „Rejestracja konta w sklepie internetowym” – to informacja generowana automatycznie, wysyłana przez system Sklepu po wypełnieniu przez Klienta Formularza rejestracji, zawierająca potwierdzenie skutecznego dokonania tej rejestracji;
b)      „Nowe zamówienie Nr: ...” – ta wiadomość stanowi akceptację i potwierdzenie przez Sprzedającego dostępności zamówionych Produktów oraz zawiera numer zamówienia, dane Klienta, listę zamówionych Produktów, kwotę na jaką opiewa zamówienie, sposób dostarczenia Produktów, koszt dostawy, a także dane potrzebne do wpłaty;
Rzeczywiste wiadomości:
c) Zamówienie przyjęte. Tytuł maila „Status zamówienia Nr: ... został zmieniony”, treść maila: „Nowy status: Zamówienie przyjęte”
d) Zamówienie realizowane. Tytuł maila: „Status zamówienia Nr: ... został zmieniony”, treść maila: „Nowy status: Zamówienie realizowane”
e) Zamówione towary wysłane. Tytuł maila: „Status zamówienia Nr: ... został zmieniony”, treść maila: „Nowy status: Zamówione towary wysłane”
f) Zamówienie anulowane. Tytuł maila: „Status zamówienia Nr: ... został zmieniony”, treść maila: „Nowy status: Zamówienie anulowane”
Sprzedający może przesyłać Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od potrzeb i indywidualnej sytuacji Klienta, również inne informacje związane z realizacją jego Zamówienia.

§ 6 Wysyłka i płatności.
1.       Przyjęcie Zamówienia do realizacji skutkuje zawarciem umowy - kupna sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) i skutkuje powstaniem obowiązku Klienta zapłaty ceny Produktów oraz pokrycia kosztów ich wysyłki. Za kupione Produkty Klient zobowiązany jest zapłacić cenę w wysokości podanej na stronie Sklepu w dniu złożenia Zamówienia.
2.       Klient, w toku składania Zamówienia, może wybrać jedną z form płatności wskazanych na stronie Sklepu - zapłatę w chwili odbioru wysłanych Produktów, zapłatę w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. Przedpłata dokonywana jest na następujący rachunek bankowy: BZ WBK 55 1090 2705 0000 0001 3021 6123.
3.       Klient, w procesie składania Zamówienia, może wybrać jedną z następujących form wysyłki kupowanych Produktów:
a)       Przesyłka kurierska za pobraniem;
b)       Przesyłka kurierska na terenie Polski przy wpłacie na konto;
c)      Odbiór osobisty
4.       Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztu przesłania Produktów, który to koszt jest wyraźnie wskazany w procesie składania Zamówienia i zależy od wybranego sposobu wysyłki oraz ilości zamówionych Produktów.
Odbiór osobisty Produktów nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek kosztów przesyłki.

§ 7 Odstąpienie od umowy i zwroty.
1.       Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosowanego oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od całości bądź części umowy.
2.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, osobiście u Sprzedającego lub przesyłając je przesyłką poleconą na adres Sprzedającego wskazany w § 1. Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczanego mu przez Sprzedającego i lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedający niezwłocznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
3.       Umowę, od której Klient odstąpił uważa się za niezawartą.
4.       Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Produktów, lub w inny sposób udokumentować ten zakup.
5.       Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy odstąpienie od umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Produktów przed jego upływem.
6.       Odesłanie zwracanych Produktów następuje na koszt Konsumenta. Sprzedający informuje, iż w przypadku odesłania Produktów na jego koszt, np. poprzez przesyłkę za pobraniem, odmówi odbioru przesyłki lub odbierze ją, obciążając jednocześnie Konsumenta kosztem przesłania poprzez jego potrącenie z kwoty zwracanej Konsumentowi.
7.       Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi zapłaconą przez niego cenę Produktów, powiększoną o koszt ich przesłania przesyłką ekonomiczną poleconą, a w przypadku Klientów zagranicznych o koszt ich przesłania przesyłką zagraniczną poleconą, priorytetową. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że wyrazi on zgodę na otrzymanie zwrotu przy użyciu innego sposobu.
8.       Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Produktów, lub dostarczenia potwierdzenia odesłania Produktów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
9.       Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu wad Produktów.
10.   Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania i tym samym zobowiązany jest do zwrotu różnicy pomiędzy wartością pierwotną Produktów a zmniejszoną.
11.   Sprzedający uprzedza, że zgodnie z art. 38 pkt. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), ze względów higienicznych Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, co do Produktów, których opakowania jednostkowe zostały otwarte.

§ 8 Reklamacje.
1.       Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktów wolnych od wad. Klient, który otrzymał wadliwy Produkt może go zareklamować i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, a jeżeli jest Konsumentem może też żądać wymiany lub naprawienia Produktów.
2.       Wniesienia reklamacji następuje poprzez przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z reklamowanym Produktem na adres Sprzedającego wskazany w § 1 lub ich złożenie osobiście w siedzibie Sprzedającego. Zgłoszenie musi zawierać, co najmniej: wskazanie żądanego sposobu usunięcia wady, datę stwierdzenia wady i jej zwięzły opis.
3.       Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu jedynie jeżeli zostały one ujawnione w przeciągu dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
4.       Reklamacja jest niezwłocznie rozpatrywana przez Sprzedającego lub jego pracownika wykonującego obowiązki z zakresu kontroli jakości. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia, a w przypadku naruszenia tego terminu reklamację poczytuje się za uznaną za zasadną. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji, spowodowaną okolicznościami za które odpowiada Klient, w szczególności nieprawidłowym zgłoszeniem reklamacji, nieprzesłaniem reklamowanego Produktu, czy też brakiem kontaktu ze strony Klienta.
5.       W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient zawsze otrzyma zwrot kosztów przesłania reklamowanych Produktów. Sprzedający uprzedza jednocześnie, że może odmówić odbioru reklamowanych Produktów, które przesłane zostały mu na jego koszt przesyłką za pobraniem.

§ 9 Polityka prywatności.
Warunkiem złożenia Zamówienia lub założenia konta w Sklepie jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie dla realizacji złożonego Zamówienia. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych opisane zostały w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu, dostępnej pod przyciskiem "Polityka Prywatności".

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną.
1.       W procesie korzystanie ze stron e-Sklepu Sprzedający świadczy usługi elektroniczne:
a.       założenie i prowadzenie indywidualnego konta w e-Sklepie internetowym;
b.      możliwość składania Zamówień w sposób opisany w §3.
2.         Sprzedający świadczy usługi wymienione w punkcie powyższym bezpłatnie;
3.         Umowa o świadczenie usług prowadzenia konta w Sklepie zawarta jest na czas nieoznaczony. Zarejestrowane konto może być przez Klienta usunięte w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie ww. usługi.
4.         Umowa o świadczenie usług umożliwienia złożenia Zamówienia przez formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zawarcia umowy kupna - sprzedaży zamówionych Produktów. Zamówienie może być anulowane przez Klienta na zasadach opisanych w Regulaminie, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie ww. usługi.
5.         Klient jest zobowiązany do korzystania z funkcjonalności e-Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu. W przypadku wykorzystania usługi w celu niezgodnym z prawem lub Regulaminem Sprzedający może natychmiast, bez wezwania, rozwiązać umowę świadczenia danej usługi.
6.         Wykonując obowiązek wynikający z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający informuje, że obowiązuje go zakaz  dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7.         Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną składać należy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: clean@amb.kylos.pl Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie.

§ 11 Postanowienia końcowe.
8.       Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie w każdym czasie. Każda zmiana będzie publikowana na stronie e-Sklepu i wchodzi w życie z dniem jej publikacji na stronie e-Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych przed dniem publikacji tej zmiany.
9.       Niniejszy Regulamin sporządzono w języku polskim, a umowy zawarte na jego podstawie podlegają prawu polskiemu. Jakiekolwiek wersje językowe tego Regulaminu mają jedynie charakter pomocniczy i w żadnej sytuacji nie stanowią odmiennej regulacji pomiędzy stronami.
10.   Klienci mogą żądać rozstrzygnięcia wszelkich sporów ze Sprzedającym, poprzez poddanie ich rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny, określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego lub zwrócić się o pomoc do miejscowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów.
11.   Wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu, powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie będącym Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
12.   We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

Załącznik 1. Tabela kosztów dostawy
Forma wysyłki waga Forma płatności Przewidywany czas dostawy wysyłki*
KURIER (za pobraniem) do 5 kg
do 10 kg
do 30 kg
14,50 zł. brutto
15,00 zł. brutto
17,50 zł. brutto
1-2 dni
KURIER (przedpłata – przelew na rachunek bankowy) do 5 kg
do 10 kg
do 30 kg
12,50 zł. brutto
13,00 zł. brutto
15,50 zł. brutto
2-3 dni
 
Przejdź do strony głównej

Twój koszykFirma AMB zajmuje się bezpośrednim importem i dystrybucją włoskiej linii profesjonalnych środków czystości.
Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem włoskiego producenta profesjonalnych środków czystości firmy MADAL.

Twój koszyk
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl  |  Realizacja MarketingowaStrona